:: YOUR JURISCONSULT :: -
Home
(+374 10) 320202
(+372 81) 544111 (շուրջօրյա)
On-line consultation
ԾառայությունԻնչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

Հաշվապահական սպասարկում

Հաշվապահական հաշվառման վարումը մեր կազմակերպության հաշվապահական ծառայությունների հիմնական տեսակն է: Մեր ընկերությունը լիովին իր վրա է վերցնում Ձեր ձեռնարկության հաշվապահական հաշվառման վարման, հաշվետվության նախապատրաստման և հանձման գործառույթերը: Դրա հետ մեկտեղ Ձեր ձեռնարկությանը պետք է պարզապես հոգ տանել առաջնային փաստաթղթերի ժամանակին մեզ հանձնելու մասին: Մոտավորապես երկու շաբաթը մեկ Դուք հանձնում եք մեզ բոլոր կուտակված առաջնային փաստաթղթերը: Մենք մշակում ենք դրանք 1C հաշվառման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով: Այդ տեղեկատվության հիման վրա ձևավորվում են անհրաժեշտ հաշվապահական և հարկային փաստաթղթերը, հաշվետվությունները, գրանցամատյանները և այլն:
Ցանկացած ձեռնարկության հաջողակ գործունեության հիմքը գրագետ կառուցված հաշվապահական գործունեությունն է: Հաշվապահը ղեկավարից հետո իր նշանակությամբ երկրորդ մարդն է: Այդ իսկ պատճառով նա մեծ պատասխանատվություն է կրում, որի հաղթահարումը երբեմն մեկ մարդու ուժերից վեր է:

Ի՞նչ է հաշվապահական սպասարկումը
Արևմուտքում այս խնդիրը վաղուց և հաջողությամբ լուծված է: Գոյություն ունեն մասնագիտական ծառայություններ, որոնք իրականացնում են հաշվապահական սպասարկում, հաշվապահական ուղեկցում և հաշվապահության վարում: Նրանց դիմում են բոլոր ձեռմարկությունները` անկախ կարգավիճակից և գործերի դրությունից: Մասնագիտացված ընկերություններին հաշվապահական գործառույթների փոխանցման գործընթացը կրում է հաշվապահական աուտսորսինգ անվանումը: Դրա տեսակներից մեկը հաշվապահական սպասարկումն է: Այն ենթադրում է հաշվապահական հաշվառման վարումը, հաշվապահական հաշվեկշռի կազմումը, հաշվետվության օրենսդրությամբ նախատեսված ձևի պահպանումը: Բացի այդ, մեր մասնագիտացված ընկերությունը պատրաստ է իր օգնությունն առաջարկել հարկային դեկլարացիաների և այլ ֆինանսական փաստաթղթերի հարկային մարմիններ հանձման գործում:
Հաշվապահական սպասարկումը իր մեջ ներառում է նաև աշխատավարձի ամենամսյա հաշիվը (համապատասխան հարկերը և տուրքերը ներառյալ): Այս ծառայության մատուցման շրջանակներում մենք պատրաստ ենք տալ ցանկացած խորհրդատվություն հարկադրման և հաշվապահական հաշվառման բնագավառում:
Հաշվապահական հաշվառումը մեր ընկերությունում ունի իր անվիճելի առավելությունները.
Առաջին, մենք երաշխավորում ենք Ձեր ձեռնարկության մասին ֆինանսական և հարկային տեղեկատվության լիակատար գաղտնիությունը (չհրապարակումը):
Երկրորդ, Դուք կարող եք հանգիստ լինել հաշվետվության հանձնման ժամկետների պահպանման վերաբերյալ:
Երրորդ, մեր կողմից ներկայացված ֆինանսական և հարկային ողջ տեղեկատվությունը ստույգ է և թափանցիկ:
Եվ ի վերջո, մենք աշխատում ենք մեր հաճախորդների հետ խիստ անհատապես: Քանզի կարևոր է հասկանալ, որ յուրաքանչյուր ձեռնարկության նկատմամբ պետք է լինի սեփական անհատական մոտեցումը: Այստեղից էլ բխում է մեր ծառայությունների ճկուն գնահաստատումը և առավել ճշգրտությունն ամեն ինչում:
Հաշվապահական ուղեկցումը` հաշվապահական հաշվառման վարման բազմատեսակ գործունեություն է: Այն գործում է ինչպես սովորական համակարգում գտնվող ընկերությունների, այնպես էլ հարկադրման պարզեցված համակարգում աշխատող ընկերությունների համար:
Այս ամենից բացի, հաշվապահական ուղեկցումը կազմակերպության շահույթների և ծախսերի նկատմամբ վերահսկողությունը բացառելու վտանգը հասցնում է նվազագույնի: Դա օգնում է ընտրել ձեռնարկության հաշվապահական հաշվառման վարման լավագույն տարբերակը:

Գրագետ հաշվապահական սպասարկումը կօգնի խուսափել.
1. ընկերության բանկային հաշիվների վրա արգելանք դնելու բարդ իրավիճակներից, որը կծագի համապատասխան պետական մարմիններ հարկային հաշվետվության ոչ ժամանակին հանձնման պատճառով:
2. կազմակերպության գործունեության և ընթացիկ ֆինանսական գործերի մասին ոչ վստահելի և սխալ տեղեկատվության ստացումից:
3. կազմակերպության դրամական միջոցների, արժեքավոր փաստաթղթերի և այլ նյութական արժեքների ապահովության խախտումից:

Ի՞չպես է իրականացվում հաշվապահության վարումը

Սկզբում մենք հաճախորդից ստանում ենք բոլոր անհրաժեշտ առաջնային փաստաթղթերը: Փաստաթղթերի  փոխանցումը կարելի է իրականացնել ինչպես կատարողի գրասենյակում, այնպես էլ տվյալ ձեռնարկության անմիջական աշխատավայրում: Այնուհետ, ելնելով հայկական օրենսդրության պահանջներից, մենք ստուգում ենք այդ փաստաթղթերի կազմման ճշտությունը: Առաջնային փաստաթղթերի մշակումից հետո անհրաժեշտ է իրականացնել բոլոր տնտեսական գործողությունների հաշվապահական հաշվառում: Առանձին պայմանավորվածությամբ իրականացվում է աշխատակիցների աշխատավարձի վերջնահաշվարկ , համապատասխան փաստաթղթերի ձևակերպում: Հաշվապահության վարումը ենթադրում է նաև բացակայող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցուցակի կազմում: Հարկային և հաշվապահական հաշվետվությունները հանձնվում են համապատասխան պետական կառույցներ:

Հաշվապահության վարումը մեր ընկերությանը վստահելով` Դուք ոչ միայն խնայում եք ձեր միջոցները, այլ նաև ապահովում եք ձեր ընկերության արդյունավետ աշխատանքը:

Հաշվապահական ծառայությունների աուտսորսինգը  բիզնեսի վարման ժամանակ դրամական միջոցների և ժամանակային ռեսուրսների խնայման հնարավորությունն է: Վերանում է հաստիքային հաշվապահի անհրաժեշտությունը, հանվում են որակավորված մասնագետների փնտրման և նրանց նյութական խթանման խնդիրները, բացառվում են դեկրետային և ամենամյա արձակուրդների, հիվանդանոցայինների և հեռացումների հետ կապված խնդիրները: Որպես կանոն, եթե հաշվապահների հաստիքի աշխատավարձից բացի հաշվի առնենք նաև աշխատավարձի հարկերը, վերադիր ծախսերը, սոցիալական փաթեթը, ապա հաշվապահական աուտսորսինգը հաճախորդ ընկերության վրա զգալիորեն ավելի էժան է նստում, քան մասնագետների հաստիքի վարձումը:

«Հարկերի մասին»  ՀՀ օրենքին համաձայն, անկախ սեփականության և կազմակերպա-իրավական ձևից, բոլոր կազմակերպությունները, ինչպես նաև արտասահմանյան ընկերությունների մասնաճյուղերը և ներկայացուցչությունները, ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական և ֆիզիկական անձիք պարտավոր են վճարել հարկեր, եթե հարկային օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ:
Անհատ ձեռնարկատերերը նույնպես պարտավոր են հարկ վճարել և վարել ծախսերի և շահույթների հաշվառում` ելնելով իրենց ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքներից: Հաշվապահական հաշվառումը կամ ծախսերի և շահույթների հաշվառումը ձեռնարկատիրոջ մոտ իրականացվում է պետական գրանցման պահից մինչև ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտի վերակազմավորման կամ լուծարման պահն անդադար:
Կազմակերպությունները պարտավոր են հաշվապահական հաշվետվությունը հարկային մարմիններ ներկայացնել յուրաքանչյուր  եռամսյակ, իսկ չորրորդ եռամսյակից հետո կազմակերպությունները պարտավոր են ներկայացնել տարեկան հաշվապահական հաշվետվություն և բալանս:
Հաշվապահական հաշվետվության հանձման պարտականությունը առաջանում է կազմակերպության պետական գրանցման պահից, և ոչ թե հաշվեհամարի բացման կամ գործունեության ծավալման պահից, ինչպես կարծում են մի շարք սկսնակ ձեռնարկատերեր: Հաշվապահական հաշվետվությունը չհանձնելու կամ ոչ ժամանակին հանձնելու համար գործող օրենսդրությամբ նախատեսված են լուրջ տուգանքներ:
Օրենքին համաձայն  հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման պատասխանատվությունը դրված է ձեռնարկության ղեկավարի վրա:
Իսկ եթե չունեք Գլխավոր հաշվապահ, կարող եք դիմել մեզ: Մենք կլուծենք հաշվապահական և հարկային հաշվառման հետ կապված բոլոր հարցերը.

- Ժամանակավոր կառաջարկենք ձեզ մեր որակավորված հաշվապահին , մինչև դուք կգտնեք սեփական հաշվապահ:
- Մեր գրասենյակում հաշվառում կվարենք Ձեր կողմից ներկայացված տվյալների հիման վրա:
- Կհաստատենք կադրերի և աշխատավարձի հաշվառում:
- Կմշակենք հաշվառման քաղաքականություն, փաստաթղթեր` հաշվի առնելով բոլոր իրավաբանական և հարկային առանձնահատկությունները:
- Կնախապատրաստենք առաջնային փաստաթղթերը:
- Կվերականգնենք հաշվառումը:
- Կառաջարկենք հարկադրման օպտիմալ համակարգը:
- Կհաշվարկենք հարկերը:
- Կհանձնենք ողջ անհրաժեշտ հաշվետվությունը:
Բարդություններին հանդիպելով մենք չենք լքի մեր աշխատանքը,  այլ միասնական ճանապարհով կլուծենք դրանք: Մենք երբեք չենք ազատվի աշխատանքից, չենք գնա արձակուրդ, մենք չենք ունենա հղիության և ծննդաբերության նպաստների կարիք: Մենք չենք հիվանդանում, մենք աշխատում ենք ցանկացած եղանակի և միշտ բարձր տրամադրություն ունենք:

Մեր ծախսերն ավելի քիչ են, քան հաշվապահինը:

Առավել մանրամասը տեղեկատվության համար գրեք  info@jurist.am  հասցեին կամ սեղմեք ներքևի կոճակին և միացեք Skyp:

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Ձեր Իրավախորհրդատու" փաստաբանական գրասենյակը ունի շատ փորձառու թիմ, որոնք մասնագիտացված են պարտքերի բռնագանձման, ֆինանսական աուդիտի, ստուգումների , վարչական և քաղաքացիական գործերով: Մեր ասոցիացիայի անունից  գոհունակություն եմ հայտնում  դատական պաշտպանության և խորհրդատվական հարցերով մեզ օգնություն ցուցաբերելու գործում: Մենք  խորհուրդ ենք տալիս "Ձեր իրավախորհրդատու" ընկերությանը բոլոր նրանց, ովքեր իրավունքի հետ կապված խնդիրներ ունեն:

"Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի" Նախագահ` Մելս Պետրոսյան
Ներկայացնում ենք